Repaspoint logo

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
   
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek
  upravují dodavatelsko – odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností RepasPoint s.r.o., se sídlem, Tř. Maršála Malinovského 884, PSČ 686 01 Uherské Hradiště, identifikační číslo: 29243254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67966 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery a zákazníky.

 

 1. Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Typy zboží

Nové zboží

Záruční doba: 2 - 5 let
Záruční doba je uvedena ve specifikaci zboží


Repasované zboží „A“ kvalita

Záruční doba: 25 měsíců – 60 měsíců

Záruční doba je uvedena ve specifikaci zboží

Použité zboží je 100% funkční a je profesionálně testováno, čištěno a baleno. Stav je velmi pěkný. Zboží může vykazovat známky dřívějšího používání, jako: malé oděrky, škrábance, vybledlá barva atd., které nemají na funkčnost zboží žádný vliv.

 

 

Repasované zboží „A-“ kvalita

Záruční doba: 25 měsíců – 60 měsíců

Záruční doba je uvedena ve specifikaci zboží

 

Použité zboží je 100% funkční a je profesionálně testováno, čištěno a baleno.
Zboží může vykazovat větší známky dřívějšího používání, jako: malé/větší oděrky, škrábance, vybledlá barva atd., které nemají na funkčnost zboží žádný vliv.

 

 

Repasované zboží „B“ kvalita

Záruční doba: 25 měsíců

Použité zboží v „B“ kvalitě, je prodáváno ve funkčním stavu a je profesionálně testováno, čištěno a baleno. Zboží však může vykazovat, poškození, nebo závadu, která nemá základní vliv na funkčnost zboží a na kterou se pak nevztahuje záruka. Tyto vady jsou u produktu specifikovány listu a zákazník je o nich před nákupem seznámen. Kvůli těmto skutečnostem je zboží za sníženou cenu.
 

 


III. Záruční podmínky pro nové zboží

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
   
 2. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
   
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro zákazníky nakupující na IČ omezena. Zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruční doba pro něj platí dle zákona.
   
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

   

IV. Záruční podmínky pro použité zboží

 1. Je-li Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 2. Prodávající odpovídá podle § 2161 odst. 1 ob. zák. za vady, které prodávaná věc má již při převzetí, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení používáním věci. Tato odpovědnost za vady platí 12 měsíců.
 3. Prodávající poskytuje na použité zboží smluvní záruku, která je určena u každého zboží zvlášť. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Smluvní záruka se nevztahuje na spotřební materiál, akumulátory a baterie, omezený počet vadných sektorů na HDD a vadné pixely na LCD displejích dle normy ISO 13406-2.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu, resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

V. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění závady. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
 2. Pro uplatnění reklamace kontaktuje kupující prodávajícího těmito způsoby
  • E-mailem na adresu: servis@repaspoint.cz
  • Telefonicky na telefonním čísle: 775 558 801 (Po – Pá: 8 – 16.30 hod)
  • Přes mobilní aplikaci „Repaspoint APP“
    
 3. Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme bez zbytečného odkladu, ve lhůtě stanovené zákonem ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Dnem uplatnění Reklamace se rozumí den, kdy bylo Zboží převzato od Kupujícího k odstranění reklamované vady.
   
 4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Prodávající zajistí svoz reklamovaného zboží do našeho servisního střediska přepravní službou WE-DO. Po opravě zašleme zboží zpět k vám. Adresa servisního střediska: RepasPoint s.r.o., Brněnská 1427,  686 03 Staré Město
   
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.
   
 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při: 

-          porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

-          používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží

-          u použitého zboží: při opravě v jiném, než v servisním středisku RepasPoint

-          u nového zboží: při opravě ve výrobcem neautorizovaném servisu

 

 1. Způsoby řešení reklamace specifického druhu zboží: počítače, notebooky, monitory


Oprava reklamovaného zboží výměnou komponenty
V případě, že je kupující schopen si reklamované zboží sám opravit výměnou vadné komponenty, prodávající zašle kupujícímu na novou komponentu a opravu provede kupující.

Toto řešení reklamace je možné pouze po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující musí s tímto řešením výslovně souhlasit
 

Odeslání reklamovaného zboží do servisu prodávajícího
Prodávající si stahuje zboží do svého servisního střediska přepravní službou WE-DO. Zboží musí být kupujícím při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Doprava do servisního střediska je zdarma.

 

Zaslání náhradního zboží

V případě, že reklamované zboží má nízkou hodnotu, nebo je neopravitelné, zašle prodávající kupujícímu na výměnu nové zboží. Reklamované zboží si kupující nechává nebo si ho prodávající stáhne přepravní službou WE-DO do svého servisního střediska.
Toto řešení reklamace je možné pouze po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující musí s tímto řešením výslovně souhlasit
 

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 20.3.2022.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předchozího upozornění.