Repaspoint logo

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající:
RepasPoint s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 884

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 29243254
DIČ: CZ29243254

registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 67966
datová schránka: qqhusgq

Provozovna:
RepasPoint s.r.o.
Sokolovská 678, 68601 Uherské Hradiště
 

Telefon: +420 774 440 849

Bezplatná linka: 800 880 777

E-mail: ahoj@repaspoint.cz

 

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.repaspoint.cz. Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko – odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností RepasPoint s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 884, PSČ 68601, identifikační číslo: 29243254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67966 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery a zákazníky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran v obchodním případě tyto obchodní podmínky.  Rozdílná ujednání v kupní, popř. jiné smlouvě, mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Kupující je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

 

Některé definice:

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží.
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující


II. Objednání zboží

Objednávat lze:
– osobně na naší prodejně na adrese: RepasPoint s.r.o., Sokolovská 678, 68601 Uherské Hradiště
– na elektronickém obchodě www.repaspoint.cz
- e-mailem na adresu ahoj@repaspoint.cz

Prodávající má právo odstoupit od objednávky v případě vyprodání zásob, nebo zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


III. Platební podmínky


možnosti platby:

Osobní odběr
- hotovost
- platební kartou
- bankovním převodem

Nákup přes E-shop


- Dobírkou: Dobírku je možné uhradit hotově, nebo bezhotovostně platební kartou
- Bankovním převodem: Při platbě bankovním převodem je kupujícímu po potvrzení objednávky odeslána zálohová faktura. Zboží objednané formou úhrady bankovním převodem bude odesláno v den doručení platby, nebo následující den po obdržení platby na účet.


- Platební kartou: Při platbě kartou bude kupující přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 27924505. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

- Online převodem: Zpracovatelem plateb je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 27924505.

 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments:

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

V případě, kdy se jedná o objednávku na specifické zboží, požadujeme platbu na zálohovou fakturu, nebo dle domluvy proplacení určité částky předem, podle ceny objednaného zboží.
V případě nesouhlasu zákazníka se zálohovou platbou si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky.

IV.  Dodání zboží

Osobní odběr
Objednané zboží lze převzít na naší provozovně na adrese: RepasPoint s.r.o, Sokolovská 678, 68601 Uherské Hradiště. Osobní odběr je bez jakýchkoliv manipulačních poplatků.

Přepravní službou WE-DO
Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy přepravní službou WE-DO.
Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu ahoj@repaspoint.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol.

Vlastní dopravou
Při větším množství objednaného zboží nebo nadměrné velikosti objednaného zboží,
používáme vlastní dopravu.
Podmínky přepravy stanoví dohoda mezi prodávajícím a kupujícím.

V. Cena dopravy

Doprava zdarma

Prodávající poskytuje dopravu zdarma při objednávce tohoto druhu zboží:

- počítače
- notebooky
- monitory

Prodávající poskytuje dopravu zdarma při celkové hodnotě objednávky nad 1000,- Kč s DPH.
 

 

 

VI. Záruční podmínky, typy zboží, reklamace


Většina zboží prodávaného na elektronickém obchodě www.repaspoint.cz je použité.
Jedná-li se o nové zboží, je tato skutečnost uvedena ve specifikaci produktu.

Typy zboží

Nové zboží

Záruční doba: 24 měsíců
Záruční doba je uvedena ve specifikaci zboží


Použité – repasované zboží „A“ kvalita

Záruční doba: 25 měsíců

Použité zboží je 100% funkční a je profesionálně testováno, čištěno a baleno.
Zboží může vykazovat známky dřívějšího používání, jako: malé oděrky, škrábance, vybledlá barva atd., které nemají na funkčnost zboží žádný vliv.

Použité – repasované zboží „A“ kvalita

Záruční doba: 25 měsíců

Použité zboží je 100% funkční a je profesionálně testováno, čištěno a baleno.
Zboží může vykazovat známky dřívějšího používání, jako: větší oděrky, škrábance, vybledlá barva atd., které nemají na funkčnost zboží žádný vliv.

Použité – repasované zboží „B“ kvalita

Záruční doba: 25 měsíců
Použité zboží v „B“ kvalitě je profesionálně testováno, čištěno a baleno a je prodáváno ve funkčním stavu. Zboží však může vykazovat, poškození, nebo závadu, která nemá základní vliv na funkčnost zboží a na kterou se pak nevztahuje záruka. Tyto vady jsou specifikovány v dodacím listu a zákazník je o nich před nákupem seznámen.
Délka záruky závisí na charakteru poškození a je uvedena ve specifikaci zboží.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění závady. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Pro uplatnění reklamace kontaktuje kupující prodávajícího těmito způsoby

E-mailem na adresu: servis@repaspoint.cz
Telefonicky na telefonním čísle: 775 558 801 (Po – Pá: 8 – 16.30 hod)
Přes mobilní aplikaci: „Repaspoint APP“

Osobně na provozovně: RepasPoint s.r.o., Sokolovská 678, 68601 Uherské Hradiště
 

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Způsoby řešení reklamace specifického druhu zboží: počítače, notebooky, monitory.  

 • Odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu
  Prodávající stahuje zboží do servisního střediska přepravní službou WE-DO. Zboží by mělo být kupujícím při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Doprava do servisního střediska je zdarma.

 

 • Zaslání náhradního zboží – V případě zakoupené služby RP ALL INCLUSIVE, je kupujícímu dle domluvy zasláno náhradní zboží a nefunkční si prodávající stahuje zpět do servisního střediska. Doprava do servisního střediska je zdarma.

Prodávající je oprávněn označit reklamaci za neoprávněnou (reklamace se nevztahuje na tyto případy) v případě, že:


•    vada vznikla běžným, nadměrným či chybným užíváním věci
•    vada vznikla nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu k povaze zboží
•    vada vznikla prokazatelně špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím, užíváním zboží zejména v rozporu s návodem k používání
•    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
•    bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
•    byla vada způsobena působením počítačových virů,
•    byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
•    byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
•    bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 

VII. Odstoupení od smlouvy, výměna zboží

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zásilky.

Kupující, který je spotřebitel, může od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícím po dni, kdy převzal nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží příp. poslední položku, dodávku zboží, pokud byla dodávka zboží sestavena z několika položek, které jsou dodávány po částech.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího elektronickou poštou na e‑mail: ahoj@repaspoint.cz.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Končí-li lhůta pro odstoupení ve dnech pracovního volna nebo státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den.


Dopady odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce kupující, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby může prodávající vyčkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Nárok na odstoupení nezaniká porušením původního obalu, vyjma zboží, jež je audio či video nahrávkou či počítačovým programem.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Obeznámení má být stejné jako v kamenném obchodě, kdy si zákazník může zboží fyzicky prohlédnout. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nemožnosti dodat objednané zboží z důvodu doprodeje. O tom je povinen kupujícího neprodleně informovat.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v okamžiku, je-li ke všem okolnostem zřejmé, že kupující zboží po dodání nezaplatí. 


VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Více zde (odkaz na GDRP)

 

XI. Ostatní ustanovení

Obrázky mají pouze informativní charakter. Výsledný produkt se může nepatrně lišit.

Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady.

Dnem zaplacení se rozumí připsání finanční částky v plné výši na účet prodávajícího nebo den složení finančních prostředků na pokladnu prodávajícího.

Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení a 0,08% za každý den prodlení delší než 14 dní. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.

Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky, pokud kupující neplní své platební povinnosti.

Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy, nepoužije se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a bude aplikován příslušný právní předpis. Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2021.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Doplňující informace

Pro zpětný odběr a ekologické zpracování Společnost RepasPoint s.r.o. je členem kolektivního systému ASEKOL. Výši poplatků a veškeré informace o sběrných místech naleznete na www.asekol.cz

Společnost RepasPoint s.r.o. má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., kde je uvedena pod č.: EK-F00110577.